מדריך קצר על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש יחסית, אשר מטרתו לייצר בטחון כלכלי ורפואי למוציא אותו ולבני משפחתו הקרובים. ייפוי הכוח מייצג שינוי תפיסתי ביכולתו של האדם לשלוט בעתידו ולתכנן את המשך חייו במקרים בהם כבר לא יהיה כשיר להביע את רצונותיו לגבי גופו ורכושו, ובהתאם הוא נחשב למהפכני בעולם האפוטרופסות.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

עד לתיקון לחוק, כאשר איבד אדם את כשירותו המשפטית, היה בית המשפט אמון על מינוי אפוטרופוס לפי שיקול דעתו, ולא היו כלים נוספים בידי בני המשפחה להיטיב עם קרובם הלא כשיר.

אך כיום, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), בהיותו צלול בדעתו, לקבוע מי יטפל בענייניו היומיומיים העתידיים (רכושיים או רפואיים), במקרה שהוא לא יכול לעשות זאת בעצמו (כאשר הוא "אינו מסוגל עוד להבין בדבר").

באופן זה יכול אותו אדם ('הממנה') לפרט הוראות טיפול מפורשות ולקבוע הגבלות, כללים ותנאים אשר יחייבו את מיופה הכוח שמינה, לייצוגו ולניהול כל ענייניו.
ההנחיות יכולות להיות כאלו המאפשרות מרחב של שיקול דעת למיופה, או הנחיות מפורטות ("הנחיות מקדימות"), כדוגמת: אורח החיים אותו הוא מבקש לנהל; מצבים ותנאים למעבר למוסד סיעודי; מתן או אי מתן טיפולים מאריכי חיים; הנחיות לגבי טיפולים רפואיים נוספים; אופן הטיפול בנכסים כמו דירות או מניות; וכיוצא באלו.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף רק כאשר האדם מאבד את כשירותו המשפטית. מאותו הרגע, מיופה הכוח יהא האחראי לטיפול בכל ענייניו, כאמור.

חשיבות ייפוי הכוח המתמשך

ייחודו של הכנת ייפוי כוח מתמשך, הוא בכך שהתהליך מאפשר לכל אדם לבחור את מיופה הכוח המתאים ביותר עבורו, איש אמונו, ואף לוודא עמו מראש כי הוא מוכן לקחת על עצמו את המשימה, וכי הוא מבין את רצונותינו להתנהלות עתידית עד הסוף.

מעבר לתחושה של שליטה עתידית על אופן קבלת ההחלטות הרלוונטיות לנו בתחומי החיים השונים, כאשר לא נהיה כשירים, הניסיון מראה כי ייפוי הכוח יעיל גם במניעת מחלוקות בתוך המשפחה כתוצאה ממילוי רצונותיו המדויקים של הממנה על בסיס הנחיות, במקום להשאירם לפרשנות.

זאת ועוד, מינוי מיופה כוח מבעוד מועד מונע את הצורך בפניה להליך משפטי לשם מינוי אפוטרופוס כאשר אדם מאבד את היכולת להחליט על גופו ורכושו, אם כתוצאה מזקנה, מחלה או תאונה. חשוב להבין כי במקרים כאלו למשפחה אין שליטה על זהות האפוטרופוס, ובהתאם, גם לא על האופן שבו הוא יקבל את החלטותיו בכל עניין, ובכלל זה גם העניינים האישיים והפרטיים ביותר.

האם קיימת חובה למילוי של כל הנחיה?

מיופה הכוח, מעצם הגדרתו, מחויב לפעול על פי ההנחיות הקבועות בייפוי הכוח. עם זאת, במקרים בהם ההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה, אסור למיופה הכוח לפעול לפיה ובמקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט לקבלת הנחיות מפורשות כיצד לפעול.

האם ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד?

מייפה הכוח יכול למנות מספר מיופי כוח, שכל אחד מהם יהיה אחראי על תחום אחר בחייו, ואף לקבוע כיצד יתבצע התיאום ביניהם, מי יכריע במקרה של מחלוקות, ומי יחליף אותם במידה שלא יוכלו לקחת על עצמם את המינוי מסיבות כאלו ואחרות.

הממנה אף רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי מיופה הכוח (או כמה מהם) יהיו זכאים לקבלת שכר מוגדר מראש, ואף להחזר עבור הוצאות סבירות שהוציאו עבור הממנה במסגרת מילוי תפקידם.

האם מיופה הכוח נתון לפיקוח?

הממנה רשאי לקבוע מראש כי האפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח, או לקבוע "מיודעים" שתפקידם לקבל מידע ודיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל, פעולות שביצע וכיוצא באלו.

כך למשל, אם אדם ממנה את אחד מילדיו כמיופה הכוח, ביכולתו למנות את ילדיו האחרים (כולם או חלקם) כ'מיודעים', כך שהבן המיופה יהיה חייב בעדכון ודיווח לאחיו, בתדירות אשר תיקבע מראש (למשל, אחת לחצי שנה). 

תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

כפי שצוין, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו כאשר הממנה איבד את כשרותו המשפטית, ונמצא במצב בו הוא "אינו מסוגל עוד להבין בדבר".

האדם אשר כתב עבור עצמו את ייפוי הכוח המתמשך (הממנה), רשאי לפרט בו אודות המנגנון לפיו ייקבע מהו בדיוק מצב בו הוא "אינו מסוגל עוד להבין בדבר", אשר לאחריו ייכנס לתוקף הייפוי. מנגנון לדוגמא יכול להיות: החלטה של מספר מסוים מילדיו של הממנה כי אינו כשיר; החלטה של מומחה רפואי מסוים; וכיוצא באלו.

ככל שהממנה לא קבע את המנגנון לקביעת אי כשירותו, ייקבע הדבר על ידי חוות דעת רפואית.

כאשר מתקיימים כל התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, על מיופה הכוח חלה חובה חוקית למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי, בה הוא מיידע אותו כי התקיימו התנאים. האפוטרופוס ימסור למיופה הכוח אישור על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח, ואף יכתב את הממנה והגורמים הרלוונטיים הקשורים אליו, ורק אז ייכנס הוא לתוקף חוקי רשמי. ללא הצהרה זו של המיופה ואישור של האפוטרופוס, אין תוקף חוקי לייפוי.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיכנס לתוקף מידי, או בתאריך עתידי שהוגדר מראש, בשלמותו או בחלקו למשל - בסוגיות הקשורות לרכוש בלבד, וזאת גם כאשר האדם הממנה עוד כשיר מבחינה משפטית. כאשר מחליט הממנה לעשות זאת, יהיו הסעיפים הרכושיים בייפוי הכוח המתמשך במעמד של ייפוי כוח משפטי רגיל, לכל דבר ועניין. רק מרגע שלא תהא עוד כשירות משפטית של הממנה, יהפוך מעמדו המשפטי של ייפוי הכוח הרגיל לייפוי כוח מתמשך.

מה קורה לאחר שהממנה נפטר?

במענה על שאלה זו, ראוי לציין כי באמצעות ייפוי הכוח המתמשך באה על פתרונה אחת הסוגיות המרכזיות שעמדו מול משפחות הנפטר, כאשר לא היה ייפוי זה בנמצא. המחוקק קובע כי כאשר אדם נפטר, כל חשבונות הבנק שלו ננעלים, ולא ניתן להפעילם עד לקבלת צו ירושה ו/או קיום צוואה (אשר נמשכים לרוב מספר חודשים). 

כיום, אלא אם נקבע אחרת בצוואה, יכול מיופה הכוח המתמשך לענייני הרכוש לבצע תשלומים בשם הנפטר –עבור שירותים שוטפים שניתנו לו בטרם פטירתו, עבור תשלומים הקשורים ברכושו, עבור ניהול עסקים בשוטף או טיפול בנכסים מושכרים, ואף עבור תשלומים סבירים להוצאות קבורה ואבלות. זאת עד לשלושה חודשים לאחר הפטירה בלבד.

האם כל אחד יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

לאור החשיבות הרבה של ייפוי הכוח המתמשך, והכוח הרב אותו הוא מקנה למיופה, קבע המחוקק כי רק עורכי דין אשר עברו הכשרה והסמכה ייחודיים לכך מטעם משרד המשפטים, יהיו רשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך.

באופן זה, עורכי הדין המוסמכים לומדים את החקיקה הרלוונטית על בוריה ודנים בסוגיות מרכזיות בפסיקה, על מנת שיידעו להציב בפני האדם הממנה (מייפה הכוח) את הסוגיות והדילמות השונות שעליו לשקול בטרם יבחר מיופי כוח מתמשכים, ובטרם יפרט את כל מנגנוני וסעיפי הייפוי.

עו"ד ורו"ח שירה רוזנברג הררי מוסמכת מטעם משרד המשפטים לעריכת ייפוי כוח מתמשך, והינה מומחית בדיני מסים הנוגעים לצוואות וירושות. שירה היא שותפה ומנהלת מחלקת המיסוי האזרחי והנדל"ן במשרד עו"ד זרקו זמיר.

נכתב ע"י